nAcciyAR tirumozhi

 Taniangal; 1.kAmanai vENDudal;2.ciRRil cidaiyEl;3.kozhi azhaippadan munnam; 4.kUDalizhaittal; 5.kuyil kUvudal; 6. vAraNam Aiyiram; 7. karUppuram nARumO; 8. viNNILa mELAppu; 9. Sindurac cempoDi; 10.kArkkODal pUkkAL; 11.tAm Ugakkum; 12.marru IrandIrgatku; 13.Kannan ennum karum dheivam; 14.Patti meyndor kareru