Chapter I Sloka16

An<tivjy< raja k…NtIpuÇae yuixiór>,
nk…l> shdeví su"ae;mi[pu:pkaE.

anantavijayaÕ r˜j˜ 
kunteeputro yudhiÿ÷hira× |
nakula× sahadevaþca 
sughoÿamaõipuÿpakau ( 1|16)||

The king Yodhishthira, the son of Kunti,
blew the Anantavijaya; Nakula and Sahadeva
blew the Sughosha and the Manipushpaka.