Chapter I Sloka41

AxmaRi--vaTk:[ :yiNt kliy>,
I;u asu va:[eRy jayte v[Rsr>.

adharmbhibhavtka praduyanti kulastriya |
stru dusu vreya jyate varasakara ||

By the prevalence of impiety, O Krishna,
the women of the family become corrupt; and,
women being corrupted, O Varshenya (descendant of Vrishni),
there arises intermingling of castes.