Chapter II Sloka 19

y @n< vei hNtar< yEn< mNyte htm! 
%-aE taE n ivjanItae nay< hiNt n hNyte.

ya ena vetti hantra
yacaina manyate hatam
ubhau tau na vijneeto
nya hanti na hanyate ( 2|19)||

2.19. He who takes the Self to be the slayer and he who thinks It is slain, neither of them knows. It slays not, nor is It slain.