Srimad Bhagavad Gita
Chapter V - Atma Samyama Yoga