The Thousand Names of the Supreme 

Links to Slokas

Below is the list of Sri Vishnu Sahasranama Slokams: 

 
Please click on a Sloka  in the drop-down List to go to the corresponding Sloka Page.
The List is upto Sloka 99; the links for the remaining are given below:

Slokam 100
Slokam 101

Slokam 102

Slokam 103

Slokam 104

Slokam 105

Slokam 106

Slokam 107

Vanamalee
PhalaShruti
Namavali

 LINKS to nAmAs

To go to a particular Nama, use the menu-item: Edit/Find.
Slokam 01
01 vishvaM
  02 viShNuH  03 vaShaTkAraH  04 bhUta-bhavya-bhavat-prabhuH  
05 bhUtakrut
  06 bhUta-bhrut  07 bhAvaH  08bhUtAtma  09 bhUta-bhAvanaH 

Slokam 02 
10 pUtAtmA
  11 paramAtmA  12 muktAnAM paramAgatiH  13 avyayaH  14 puruShaH  
15 sAkshI
  16 kshetrajnaH  17 akshara  

Slokam 03
 18 yogah 19 yogavitAm netA  20 pradhAna puruSheshvaraH  21 nArasimha vapuH  
22 shrImAn
   23 keshavaH   24 puruShottamaH  

Slokam 04 
25 sarvaH
  26 sharvaH  27 shivaH  28 sthAnuH  29 bhUtAdiH  30 nidhiravyayaH  
31 sambhavaH
  32 bhAvanaH  33 bhartA  34 prabhavaH  35 prabhuH  36 IshvaraH   

Slokam 05 
37 svayambhUH
  38 shambhuH  39 AdityaH  40pushkarAkshaH  41 mahAsvanaH  
42 anAdinidhanaH
  43 dhAtA  44 vidhAtA  45 dhAturuttamaH 

Slokam 06 
46 aprameyah
  47 hrshIkesah   48 padma-nAbhah   49 amara-prabhuh  50 viSva karmA  
51 manuh
  52 tvashTA  53 sthavishThah  54 sthavirah 55 dhruvah  

Slokam 07 
56 agrAhyah
  57 SASvatah  58 krsHNah  59 lohitAkshah  60 pradrdanah  61 prabhUtah  
62 tri-kakud-dhAma
  63 pavitram  64 mangalam param

SLOKAM 08 
65 ISAnah
  66 prANa_dah  67 prANah  68 jyeshThah  69 SreshThah  70 prajApatih  
71 hiraNyagarbah
  72 bhUgarbhah  73 mAdhavah  74 madhusUdhanah

SLOKAM 09 
75 ISvarah
  76 vikramI  77 dhanvI  78 medhAvI  79 vikramah  80 kramah  81 anuttamah  82 durAdharshah   83 krtajnah  84 krtih  85 AtmavAn

SLOKAM 10 
86 sureSah
  87 SaraNam  88 Sarma  89 viSvaretAh  90 prajAbhavah  91 ahah  
92 samvatsarah
  v93 vyAlah  94 pratyayah  95 sarvadarSanah  

SLOKAM 11 
96 ajah
  97 sarveSvarah  98 siddhah  99 siddih  100 sarvAdih  101 acyutah  
102 vRshAkapih
  103 ameyAtmA  104 sarva yoga vinissRtah

SLOKAM 12 
105 vasuh
  106 vasu-manAh  107 satyah  108 samAtmA  109 sammitah  110 samah  
111 amOghah
  p112 uNdarIkAkshah  113 vRshakarmA  114 vRshAkRti

SLOKAM 13 
115. rudrah
  116. bahu-SirAh  117. babhruh  118. viSva-yonih  S119. uci-SravAh  
120. amRtah
  121. SASvata-sthANuh  122. varArohah  123. mahA-tapAh

SLOKAM 14 
124 - sarva-gah
  125 - sarva-vit 126 - bhAnuh 127 - vishvak-senah  128 - janArdanah  
129 - vedah
  130 - vedavit  131 - avya~ngah  132 - vedA~ngah  133 - vedavit  134 - kavih

SLOKAM 15 
135 - lokAdhyakshah
136 - surAdhyakshah 137 - dharmAdhyakshah kRtAkRtah  
139 - caturAtmA
140 - catur-vyUhah. 141 - catur-damshtrah. 142 - catur-bhujah. 

SLOKAM 16 
143 - bhrAjishNuh  144 - bhojanam.  145 - bhoktA  146.  sahishNuh  147 - jagadAdijah  
148 - anaghah
  149 - vijayah  150 - jetA  151 - viSva-yonih  152 -  punarvasuh

SLOKAM 17 
153 - upendrah
  154 - vAmanah  155 - prAmSuh  156 - amoghah  157 - Sucih  158 - Urjitah 
159 - atIndrah  160 - samgrahah  161 - sargah  162 - dhRtAtmA  163 - niyamah  
164 - yamah
  

SLOKAM 18 
165 - vedyah
  166 - vaidyah  167 - sadA-yogi 168 - vIra-hA  169 - mAdhavah  
170 -  madhuh
  171 - atIndriyah  172 - mahA-mAyah  173 -  mahotsAhah  
174 - mahA-balah
  

SLOKAM 19 
175 - mahA-buddhih
  176 - mahA-vIryah  177 - mahA-Saktih   178 - mahA-dyutih  
179 - anirdeSya-vapuh
  180 - SrImAn  181 - ameyAtmA  182 - mahAdri-dhRt  

SLOKAM 20 
183 - maheshvAsah
  184 - mahI-bhartA  185 - SrI-nivAsah  185 - SrI-nivAsah  
186 - satAm-gatih
  187 - a-niruddhah  188 - surAnandah  189 - govindah  190 - govidAm patih  

SLOKAM 21 
191 - marIcih
  192 - damanah  193 - hamsah  194 -suparNah  195 - bhujagottamah  
196 - hiraNya-nAbhah
  197 - sutapAh  198 - padma_nAbhah  199 - prajApatih  

SLOKAM 22 
200 - amRtyuh
  201 - sarvadRk  202 - simhah  203 - sandhAtA  204 - sandhimAn  205 - sthirah  206 - ajah  207 -durmarshaNah  208 - SAstA  209 - viSrutAtmA  210 - surAri-hA  

SLOKAM 23 
211 - gurur-guru-tamah
  212 - dhAma  213 - satyah  214 - satya-parAkramah  
215 - nimishah  216 - animishah
  217 - sragvI  218 - vAcaspatih  219 - udAra-dhIh  

SLOKAM 24 
220 - agraNIh
  221 - grAmaNih  222 - SrImAn  223 - nyAyah  224 -  netA  
225 - samIraNah
  226 - sahasra-mUrdhA  227 - viSvAtmA  228 - sahasra-akshah  
229 - sahasra-pAt
  

SLOKAM 25 
230 - Avartanah
  231 - nivRttAtmA  232 - samvRtah  233 - sampra-mardanah  
234 - ahah-samvartakah
  235 - vahnih  236 - anilah  237 - dharanI-dharah  

SLOKAM 26 
238 -  su-prasAdah
  239 -  prasannAtmA  240 -  viSva-sRt  241 -  viSvabhug-vibhuh  
242 - satkartA
  243 - satkRtah  244 - sAdhuh  245 - jahnuh  246 - nArAyaNah  247 - narah  

SLOKAM 27 
248 - asankhyeyah
  249 - aprameyAtmA  250 - viSishTah  251 - SishTa-kRt  252 - Sucih  
253 - siddhArthah
  254 - siddha-sankalpah  255 - siddhi-dah  256 - siddhi-sAdhanah  

SLOKAM 28 
257 - vRshAhI
  258 - vRshabhah  259 - vishNuh  260 - vRsha-parvA  261 - vRshodarah 
262 - vardhanah  263 - vardhamAnah  264 - viviktah  265 - Sruti-sAgarah  

SLOKAM 29 
266 - su-bhujah
  267 - dur-dharah    268 - vAgmI   269 - mahendrah   270 - vasu-dah   
271 - vasuh
  272 - naika-rUpah   273 - br*had-rUpah   274 - Sipi-vishTah   
275 - prakASanah
  

SLOKAM 30 
276-ojas-tejo-dyuti-dharah 277-prakASAtmA 278-pratApanah 279-Rddhah 280-spashTa-aksharah  281- mantrah  282-canDra-amSuh  283-bhAskara-dyutih   

Slokam 31 
 284. amRta-amSu-udbhavah
285. bhAnuh 286. SaSabinduh 287. sureSvarah 
 
288. aushadham 289. jagatah-setuh  290. satya-dharma-parAkramah

Slokam 32 
291. bhUta-bhavya-bhavan-nAthah
292. pavanah 293. pAvanah 294. analah 295. kAma-hA 296. kAma-kRt 297. kAntah 298. kAmah 299.  kAma-pradah  300. prabhuh

Slokam 33 
301. yugAdi-kRt
302. yugAvartah 303. naika-mAyah 304. mahASanah  305. adRSyah  
306. vyakta-rUpah
307. sahasra-jit 308. ananta-jit

Slokam 34  
309 - ishTah
  310 - aviSishTah   311 - SishTeshTah   312 - SikhanDI   313 - nahushah   
314 - vRshah
  315 - krodha-hA   316 - krodha-kRt   317 - kartA   318 - viSva-bAhuh  
319 - mahI-dharah

Slokam 35 
320. acyutah 321. prathitah 322. prANah 323. prANa-dah 324. vAsavAnujah  
325. apAm-nidhih
  326. adhishThAnam 327. apramattah 328. pratishThitah

Slokam 36 
329. skandha 330. skanda-dharah 331. dhuryah 332. vara-dah 333. vAyu-vAhanah  
334. vAsu-devah
  335. bRhad-bhAnuh 336. Adi-devah 337. purandarah

SLOKAM 37 
338 a-Sokah 339.  tAraNah 340. tArah  341. SUrah 342. Saurih 343. janeSvarah  
344. anukUlah
     345. SatAvartah  346. padmI 347 - padma-nibhekshaNah

SLOKAM 38 
348. padma-nAbhah
349. aravindAkshah 350. padma-garbhah 351. SarIra-bhRt  
352. maharddhih
353.  Rddhah  354. vRddhAtmA 355. mahAkshah 356. garuDa-dvajah

SLOKAM 39 
357. atulah 358. Sarabhah  359. bhImah 360. samayaj~nah 361. havir-harih  
362. sarva-lakshNa-lakshaNyah
363. lakshmIvAn 364 - samti~njayah

SLOKAM 40 
365. viksharah 367. mArgah 368. hetuh 369. dAmodarah 370.  sahah 371. mahIdharah  
372. mahI-bhAgah
373. vegavAn 374. amitASanah 

SLOKAM 41 
375. udbhavah 376.  khsobhaNah 377. devah 378. SrI-garbhah 379. parameSvarah  
380. karaNam
381. kAraNam 382. kartA 383. vikartA 384. gahanah 385. guhah

SLOKAM 42 
386. vyavasAyah 387. vyavasthAnah 388. samsthAnah 389. sthAna-dah 390. dhruvah  
391. pararddhih
392. parma-spashTah 393. tushTah 394. pushTah 395. SubehshaNah

SLOKAM 43 
396. rAmah 397. virAmah 398. virajo-mArgah 399. neyah 400. nayah 401. anayah 402 vIrah 403. SaktimatAm-SreshThah 404. dharmah 405. dharmavid-uttamah

SLOKAM 44 
406. vaikunThah 407. purushah 408. prANah  
409. prANa-dah  410. praNamah  
411. pRthuh
412. hiraNya-garbhah 413. Satru-ghnah 414. vyAptah 415. vAyuh  
417. adhokshajah

SLOKAM 45 
417. Rtuh 418. sudarSanah 419. kAlah 420. parameshThI 421. parigrahah 422. ugrah  
423. samvatsarah
424. dakshah 425. viSrAmah 426. viSva-dakshiNah

SLOKAM 46 
427. vistArah 428. sthAvar-sthANuh 429. pramANam 430. bIjam-avyayam 431. arthah  
432. anarthah
433. mahA-koSah 434. mahA-bhogah 435. mahA-dhanah

SLOKAM 47 
436. anirviNNah 437. sthavishThah 438. bhUh 439. dharma-yUpah 440. mahA-makhah  
441. nakshatra-nemih
442. nakshatrI 443. kshamah 444. kshAmah 445. samIhanah

SLOKAM 48
446. yaj~nah 447. ijyAyah 448. mahejyah 449.  kratuh 450. satram 451. satAm gatih  
452. sarva-darSI
453. nivRttAtmA 454. sarvaj~nah 455. j~nAnam-uttamam 

SLOKAM 49
456. su-vratah 457. su-mukhah 458. sUkshmah 459. su-ghoshah 460. sukha-dah  
461. su-hRt
462. mano-harah 463. jita-krodhah 464. vIra-bAhuh 465. vidAraNah

SLOKAM 50 
466. svApanah 467. sva-vaSah 468. vyApI 469. naikAtmA 470. naika-karma-kRt  
471. vatsarah
472. vatsalah 473. vatsI 474. ratna-garbhah 475. dhaneSvarah

SLOKAM 51 
476. dharma-gup
477. dharma-kRt 478. dharmI 479. sat 480. aksharam (sat) 481. a-sat  
482. asat-ksharam
483. avij~nAtA 484. sahasrAmSuh 485. vidhAtA 486. kRta-lakshaNah

SLOKAM 52
487. gabhasti-nemih 488. sattva-sthah 489. simhah 490. bhUta-maheSvarah  
491. Adi-devah 
 492. mahA-devah 493. deveSah 494. deva-bhr*t 495. guruh 

Slokam 53
496. uttarah
497. go-patih 498. goptA 499. j~nAna-gamyah 500. purAtanah 
501. SarIra-bhUta-bhr*t  502. bhoktA  503. kapIndrah   504. bhUri-dakshiNah 

SLOKAM 54
505. somapah 506 - amr*tapah 507. somah 508 - puru-jit 509. puru-sattamah  
510. vinayah
511. jayah 512. satya-sandhah 513. dASArhah 514. sAttvatAm-patih 

SLOKAM 55
515. jIvah 516. vinayitA 517. sAkshI 518. mukundah 519. amita-vikramah  
520. ambho-nidhih
521. anantAtmA  522. mahodadhi-Sayah 523. antakah 

SLOKAM 56
524. ajah 525. mahArhah 526. svAbhAvyah 527. jitAmitrah 528. pramodanah  
529. Anandah
530. nandanah 531. nandah 532. satya-dharmA 533. tri-vikramah 

SLOKAM 57
534. maharshih 535. kapilAcAryah 536. kRtaj~nah 537. medinI-patih 538. tri-padah  
539. tridaSAdhyakshah
540. mahA-SR'ngah 541. kRtAnta-kRt 

SLOKAM 58
542. mahA-varAhah
543. govindah 544. susheNah 545. kanakA`ngadI 546. guyhah  
547. gabhIrah
548. gahanah 549. guptah 550. cakra-gadA-dharah 

SLOKAM 59 
551. vedhAh
552. svA'ngah  553. ajitah  554. kRshNah  555. dRDhah   
556. sankarshaNah 
557. acyutah  558. varuNah 559. vAruNah 560. vRkshah   
561. pushkarAkshah
562. mahA-manAh 

SLOKAM  60
563. bhagavAn 564. bhagahA 565. nandI or AnandI 566. vanamAlI 567. halAyudhah   
568. Adityah
569. jyotir-Adityah  570 sahishNuh  570. gati-sattamah  

SLOKAM 61 
572. su-dhanvA 573. khaNDa-paraSuh 574. dAruNah 575. draviNa-pradah  
576. divi-spRk
  577. sarva-dRk  578. vyAsah  579 .vAcas-patih  580. a-yonijah

SLOKAM 62 
 581. tri-sAmA  582. sAma-gah  583. sAma  584. nirvANam 585. bheshajam    
586. bhishak 
587. sannyAsa-kRt  588. Samah   589. SAntah  590. nishThA   
591. SAntih  
592. parAyaNam

SLOKAM 63 
593. SubhA'ngah 594. SAnti-dah 595. srashTA , 596. ku-mudah 597. kuvaleSayah 598. go-hitah  
599. go-patih
600. goptA 601. vRshabhAkshah, 602. vRsha-priyah

SLOKAM 64  
603. a-nivartI  604. nivRttAtmA  605. samksheptA  
606. kshema-kRt 
607. Sivah  608. SrIvatsa-vakshAh  
609. SrI-vAsah
  610. SrI-patih  611. SrImatAm-varah

SLOKAM 65
612. SrI dah
613. SrI-Sah 614. SrI-nivAsah 615. SrI-nidhih 
616. SrI-vibhAvanah
617. SrI-dharah  618. SrI-karah 
619. Sreyas-SrImAn
620. loka-trayASrayah

SLOKAM 66
621. svakshah
622. sva'ngah 623. SatAnandah 

624. nandih
625. jyotir-gaNeSvarah 626. vijitAtmA
627. vidheyAtmA
628. sat-kIrtih 629. chinna-samSayah

SLOKAM 67 
630. udIrNah
631. sarvataS-cakshuh 632. anISah 
633. SASvata-sthirah
 
634. bhU-Sayah 635. bhUshaNah  
636. bhUtih 
637. a-Sokah or vi-Sokah 638. Soka-nASanah 

SLOKAM 68 
639. arcishmAn 
640. arcitah  641. kumbhah
642. viSuddhAtmA
643. viSodhanah 644. aniruddhah 
645. a-prati-rathah
646. pradyumnah 647. amita-vikramah

SLOKAM 69 
648. kAla-nemi-nihA 
649. Saurih  650. SUrah 
651. SUra-janeSvarah
652. tri-lokAtmA  653. tri-lokeSah 
654 keSavah 
655. keSi-hA  656. harih

SLOKAM 70  
657. kAma-devah
658. kAma-pAlah 659. kAmI 
660. kAntah 
661.kRtAgamah  662. anirdeSya-vapuh
663. vishNuh 
664. vIrah 665. anantah 666. dhana'njayah

SLOKAM 71 
667. brahmaNyah
668. brahma-kRt-brahmA 669. brahma  
670. brahma-vivardhanah
671. brahma-vit 672. brAhmaNah  
673. brahmI
674. brahma~njah 675. brAhmaNa-priyah 

SLOKAM 72 
676. mahA-kramah
677. mahA-karmA  678. mahA-tejAh  
679. mahoragah 
680. mahA-kratuh  681. mahA-yajvA 
682. mahA-ya~jnah
683. mahA-havih

SLOKAM 73 
684. stavyah
685. stava-priyah 686. stotram 687. stutah  
688. stotA
689. raNa-priyah 690. pUrNah 691. pUrayitA 
692. puNyah
693. puNya-kIrtih 694. an-Amayah

SLOKAM 74 
695. mano-javah
696. tIrtha-karah  697. vasu-retAh 
698. vasu-pradah 699. vasu-pradah
700. vAsu-devah 
701. vasuh
702. vasu-manAh 703. havih  

SLOKAM 75 
704. sad-gatih 
705. sat-kRtih 706. sattA 
707. sad-bhUtih
708. sat-parAyaNam  709. SUra-senah 
710. yadu-SreshThah
711. san-nivAsah 712. su-yAmunah 

SLOKAM 76 
713. bhUtA-vasah
714. vAsu-devah. 715. sarvAsu-nilayah 
716. an-alah
717. darpa-hA 718. darpa-dah  
719. a-dRptah
720. dur-dharah 721. a-parAjitah

SLOKAM 77 
722. viSva-mUrtih
723. mahA-mUrtih  724. dIpta-mUrtih 
725. a-mUrtimAn
  726. aneka-mUrtih  727. a-vyaktah  
728. Sata-mUrtih
729. SatAnanah

SLOKAM 78
730. ekah
  731. naikah  732. sah  733. vah  734. kah 735. kim 
736. yat
737. tat
  738. padam anuttamam 739. loka-bandhuh  
740. loka-nAthah
741. mAdhavah 742. bhakta-vatsalah

SLOKAM 79 
743. suvarNa-varNah
 744. hemA'ngah  745. varA'ngah 
746. candanA'ngadI 
  747. vIra-hA   748. vishamah  
749. SUnyah
750. ghRtASIh  751. a-calah  752. calah 

Slokam 80 
753. a-mAnI 
754. mAna-dah 755. mAnyah  756. loka-svAmI 
757. tri-loka-dhRt
  758. su-medhAh 759. medha-jah 
760. dhanyah
761. satya-medhAh
  762. dharAdharah 

Slokam 81 
763. tejo-vRshah
764. dyuti-dharah 765. sarva-Sastra-bhRtAm-varah 
766. pragrahah
  767. nigrahah 768. vyagrah 769. naika-SR’ngah  
770. gadAgrajah

Slokam 82
771. catur-mUrtih
772. catur-bAhuh 773. catur-vyUhah 
774. catur-gatih
775. catur-AtmA 776. catur-bhAvah  
777. catur-veda-vit
778. eka-pAt

Slokam 83 
779. samAvartah
  780. nivRttAtmA  781. dur-jayah
782. dur-atikramah
   783 dur-labhah  784 dur-gamah
785 dur-gah
  786 dur-AvAsah  787. durAri-hA

SLOKAM 84 
788. SubhA’ngah
  
789. loka-sAra'ngah  790. su-tantuh 
791. tantu-vardhanah
  792. indra-karmA  793. mahA-karmA
  
794. kRta-karmA
  795. kRtAgamah

SLOKAM 85  
796. udbhavah
   797. sundarah  798. sundah 
799. ratna-nAbhah
  800. su-locanah  801. arkah 
802. vAja-sanih
   803. SR'ngI  804. jayantah  805. sarva-vij-jayI

SLOKAM 86  
806. suvarNa-binduh
  807 - a-kshobhyah  808. sarva-vAg-ISvara-ISvarah
809. mahA-hradah 
810. mahA-gartah  811. mahA-bhUtah  812. mahA-nidhih

SLOKAM 87  
813. kumudah 
814. kundarah  815. kundah 816. parjanyah 
817. pavanah
    818. anilah   819. amRtASah  820. amRta-vapuh  
821. sarvaj~nah: 
  822. sarvato-mukhah

SLOKAM 88 
823. su-labhah
  824. su-vratah  825. siddhah  
826. Satru-jit-Satru-tApanah
  827. nyag-rodhodumbarah 
828. aSvattah
  829. cANurAndhra-nishUdanah

SLOKAM 89  
830. sahasrArcih
  831. sapta-jihvah  832. saptaidhAh 
833. sapta-vAhanah
  834. a-mUrtih  835. an-aghah 
836. a-cintyah
   837. bhya-kRt  838. bhaya-nASanah

SLOKAM 90
839. aNuh  840. bRhat 
841. kRSah  842. sthUlah  843. guNa-bhRt  844. nir-guNah
845. mahAn  846. a-dhRtah  847. sva-dhRtah  848. svAsya849. prAg-vamSah
850. vamSa-vardhanah.

Slokam 91 
851. bhAra-bhRt    852.  kathitah
  853. yogI   854. yogISah   855. sarva-kAma-dah   
856. ASramah   857. SramaNah   858. ksAmah   859. suparNah   860. vAyu-vAhanah

Slokam 92 
861. dhanur-dharah   862. dhanur-vedah   863. daNDah   864. damayitA   865. a-damah 
866. a-parAjitah   867. sarva-sahah   868. niyantA   869. niyamah   870. yamah

Slokam 93
871. sattva-vAn   872. sAttvikah   873. satyah   874. satya-dharma-parAyaNah 
875. abhiprAyah  876. priyArhah
  877. arhah   878. priya-kRt  879. prIti-vardhanah   

Slokam 94
880. vihAyasa-gatih   881. jyotih   882. su-rucih  883. huta-bhug-vibhuh  884. raviH 
885. virocanaH   886. sUryah   887. savitA  

Slokam 95  
889. ananta-huta-bhug-bhoktA
  890. sukha-dah
  891. naika-daH 
892. agra-jaH  893. a-nir-viNNah  894. sadA-marshI  895. lokAdhishThAnam  
896. adbhutah

Slokam 96
  
897. sanAt   898. sanAtana-tamaH  899. kapilaH  900. kapir-avyayaH  901. svasti-daH 
902. svasti-kRt
  903. svasti  904. svasti-bhuk  905. svasti-dakshiNaH

Slokam 97
906. a-raudrAya namaH   907.kuNDalI  908. cakrI  909. vikramI  910. Urjita-SAsanaH  
911. SabdAtigaH   912. Sabda-sahaH  913. SiSiraH  914. SarvarI-karaH

Slokam 98
915. a-krUraH   916. peSalaH   917. dakshaH  918. dakshiNaH 919. kshamiNAm-varaH 
920. vidvat-tamaH
   921.  vIta-bhayaH  922. puNya-SravaNa-kIrtanaH

Slokam 99
923. uttAraNaH  924. dushkRti-hA  925. puNyaH  926. dus_svapna-nASanaH
927. vIra-hA  928. rakshaNaH  929. santaH
   930. jIvanaH  931. paryavasthitaH

Slokam 100
934. jita-manyuH  935. bayApahaH  936. catur-aSraH  937. gabhIrAtmA
938. vidiSah  939. vyAdiSaH  940. diSaH

SLOKAM 101 
941. anAdiH    942. bhUr-bhuvaH  943. lakshmIH  944. suvIraH  845. rucirA'ngadaH
946. jananaH  947. jana-janmAdiH   948. bhImaH 949. bhIma-parAkramaH

Slokam 102 
950. AdhAra-nilayaH  951. dhAtA  952. pushpa-hAsaH  953. pra-jAgaraH
954.Urdhva-gaH  955.sat-pathAcAraH  956.prANa-daH  957. praNavaH 
958. paNaH  

Slokam 103 
959. pramANam
  960. prANa-nilayaH  961. prANa-dhRt  962. prANa-jIvanaH   
963.tattvam  964. tattva-vit  965. ekAtmA   966. janma-mRtu-jarAtigaH

Slokam 104
967. bhUr-bhuvas-svas-taruH  968.tAraH  969.savitA  970.pra-pitA-mahaH  971.yaj~naH 
972. yaj~na-patiH  973. yajvA  974. yaj~nA'ngaH  975. yaj~na-vAhanaH 

Slokam 105
976. yaj~na-bhRt  977. yaj~na-kRt  978. yaj~nI  979. yaj~na-bhuk  980. yaj~na-sAdhanaH
981. yaj~nAnta-kRt
  982. yaj~na-guhyam  983. annam  984. annAdaH

Slokam 106
985. Atma-yoniH   986. svayam-jAtaH  987. vaikhAnaH  988. sAma-gAyanaH 
989. devakI-nandanaH  990. srashTA  991. kshtISaH  992. pApa-nASanaH 

Slokam 107
993. Sa'nkha-bhRt  994. nandakI  995. cakrI  996. SAr'nga dhanvA  997. gadA-dharaH  
998. rathA'nga-pANiH  999. akshobhyaH   1000. sarva-praharaNAyudhaH

shri vaasudevobhi rakshatu - om nama iti